บาคาร่า ออนไลน์ มือถือ
Presentations
Contact Us
My Testimony
Articles
Our Links
Get Saved
Exodus Mandate
The Lie: Evolution
 

MEDITATE ON GOD’S WORD


Christians should read God’s Word and learn it because:

Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. (Psalms 119:105)

For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. (Hebrews 4:12)

But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. (Matthew 4:4)

Following are the verse I try to memorize grouped in categories.

COMFORT

PS 27:1; 34:19 37:13, 23; 46:1
IS 26:3
LK 1:37
JN 6:66; 8:32; 14:1-3, 14; 16:33
I COR 10:13; 14:33a; 15:55
II COR 4:8-9, 18; 5:17; 8:9; 12:9
GA 2:20
PP 4:7, 13, 19
II TI 1:7
HE 13:5, 6, 8
I PE 5:7
I JN 2:17

LIVING

PS 27:14; 51:10; 71:8; 90:10, 12; 119:11
EX 14:14
MT 4:4; 6:14, 19, 33; 7:5; 12:36
MK 3:25; 14:38
LK 6:28, 46:12:34
JN 15:5; 13:34-35
AC 5:29b
I COR 10:12, 31; 12:26-27; 13:3; 15:10a, 58; 16:14
II COR 3:5; 5:7-8; 9:7
GA 3:28; 5:1; 6:1-2
EP 4:32; 6:12-13
PP 1:21; 2:3-4;; 3:13-14; 4:8
CO 3:2, 23
I TH 1:2; 5:16-17
II TH 2:15
II TI 2:15, 24
TI 2:12-13
HE 10:25
I PE 3:15
II PE 3:18
I JN 3:23

WITNESSING

JOB 11:7
PS 31:1
PR 14:12
IS 5:20-21; 53:6; 55:6
EC 7:20
MT 5:11-12; 10:32; 11:28; 15:8-9; 24:42; 25:40
MK 8:36,38
LK 8:53a; 11:23; 12:2
JN 3:3; 12:43, 46; 14:6; 16:33
AC 4:12, 29; 5:41
RO 2:11; 5:8; 8:18
I CO 1:18
II CO 6:2b; 2:8
CO 1:27b; 2:8
I TH 2:4
I TI 1:15; 2:5; 6:7
II TI 3:5-7, 12, 16; 4:2
HE 9:27; 11:6
JA 2:19; 4:14
I PE 2:24a
I JN 1:8-9; 3:13; 5:11-12
RE 20:15

OTHER GOOD VERSES

GE 1:1, 25; 3:1
EX 20:12-17
PS 14:1; 19:1, 3,14; 23; 41:10; 46:1; 50:20; 56:11; 90:12; PS 107:8 (15, 21, 31); 109:27; 115:2-4; 116:15; 119:11. 105; 126:5; 133:1
JE 1:8-9
LA 3:40
MI 4:2; 7:18
NA 3:10
IS 55:7
MT 4:4a; 5:44, 45b; 7:14, 21; 8:21-22; 10:26; 16:24-26; 18:4; 19:30; 24:24; 27:67-68
LU 6:45b, 26; 9:26; 10:27; 12:20, 30, 40; 13:31; 14:33, 50, 65; 16:13, 31
JN 1:3, 12; 3:16, 19-21, 36; 5:24; 8:44b
AC 14:5
RO 1:16, 20, 22, 23; 3:23; 5:1; 6:16, 23; 8:11, 14, 2 31, 38-39; 9:20; 10:9-11, 17; 11:32-36; 12:1, 9; 14:8, 12, 23; 15:1, 6, 13, 26
I CO 1:10, 21, 25; 27: 2:2, 9,14; 3:1, 8, 16, 19; 4:10; 6:9, 10, 19-20; 9:27
II CO 2:11; 9:6; 10:4, 10, 17; 11:3, 13-15; 14:5
GA 5:22, 23; 6:10
EP 3:17; 4:29; 5:11; 6:14-17
PH 1:12, 23-24; 3:8; 4:19
CO 1:17, 28; 3:2, 17, 23
I TH 2:19; 3:1, 2; 5:14, 22
II TH 1:6; 3:13
I TI 5:15
IITI 4:4
TI 1:16
PM 1:18
HE 2:3; 4:12;8:12; 10:23, 38; 11:1, 3, 13-14; 12:7
JA 1:8, 22; 2:17; 3:19; 4:17; 5:16
I PE 1:24-25; 3:14
II PE 2:1, 2, 9; 3:3, 5
I JN 1:3; 2:15; 3:8; 4:12
JU 1:20-21
RE 3:20; 7:9; 15:4; 20:2, 4; 21:4; 22:5, 13

EXPECT TO SUFFER

บาคาร่า ออนไลน์ มือถือPsalms 23:4; บาคาร่า ออนไลน์ มือถือMatthew 5:10; Luke 6:22; John 15:8; บาคาร่า ออนไลน์ มือถือII Corinthians 4:8-12; I Peter 3:14; I Peter 4:12-14 and (learn) Romans 8:35-37.

All scripture is from the King James Holy Bible.

Also see:

GET SAVED

Scriptural Stipulations and Sustenance

STUDY

Free Bible Study

Bible Search 1

Bible Search 2

Bible Search 3

Bible Gateway

Bible Tools

Study King James Bible

Bible Hub

King James Bible Online

Biblos

Bible Encyclopedia

Bible Explore

Blue Letter Bible

Reference King James Bible

King James Bible Page

Unbound Bible

Bible Study Tools

บาคาร่า ออนไลน์ มือถือ

Bible Pronunciation Guide